Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling

Een burenconflict heeft negatieve impact op leefbaarheid, gezondheid, werk, participatie. Buurtbemiddeling beoogt partijen in een rechtstreeks gesprek tussen partijen te begeleiden in de richting van oplossingen die voor beide partijen aanvaardbaar zijn. Partijen zelf blijven verantwoordelijk voor de oplossingen en afspraken.

Buurtbemiddeling werkt preventief, voorkomt escalatie en juridisering en ontlast de politie en andere handhavers. Na een geslaagde bemiddeling kunnen buren weer met elkaar verder.

Meldingen komen binnen via verwijzers, maar het aantal mensen die zichzelf melden zit al jaren in de lift.

Hoe gaat buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling laat de regie bij de bewoners zelf. Zij stemmen in met bemiddeling. Altijd wordt eerst nagegaan in hoeverre partijen zelf een poging hebben gedaan om tot een oplossing te komen. Als dat niet lukt is ondersteuning door Buurtbemiddeling een effectieve en laagdrempelige volgende stap.

De bemiddeling wordt altijd door twee vrijwilligers gedaan. De bemiddelaars zijn onafhankelijk, blijven neutraal en werken vertrouwelijk. Zij onthouden zich van een oordeel over de inhoud van het conflict en begeleiden het proces op neutrale, methodische wijze. Afspraken en oplossingen moeten komen van partijen zelf (Buurtbemiddeling is geen rijdende rechter en doet geen arbitrage).

Deelname door partijen aan een bemiddelingstraject is op basis van vrijwilligheid, d.w.z. dat de gemotiveerde wens van een partij om te stoppen altijd wordt gerespecteerd.

Buurtbemiddeling is een traject dat uit verschillende fasen bestaat. Niet altijd hoeft / moet een heel traject doorlopen. Elke fase draagt bij aan het hanteren van de conflictsituatie:

  • Je gehoord weten (je verhaal kwijt kunnen aan bemiddelaars die met empathie luisteren, doorvragen),
  • Inzicht krijgen in het conflict en de eigen rol daarin, onderzoeken van de motivatie om eruit te komen (wat levert een resultaat je op),
  • Overwegen om nog een keer zelf te proberen het gesprek met de buren te zoeken,
  • Tot aan een gesprek met de buren onder leiding van Buurtbemiddeling, gericht op concrete afspraken.

Buurtbemiddeling biedt ook nazorg: na ongeveer zes weken wordt bij partijen gecheckt of de afspraken stand houden. Met partijen wordt afgesproken dat ze, bij niet nakomen van afspraken of bij terugval, eerst Buurtbemiddeling bellen (en niet de politie of anderen), om op basis van eerder gemaakte afspraken “in de herhaling te gaan” en in een rechtstreeks gesprek weer een stap vooruit te maken.

UItvoerende organisatie: Solidez, Contact: buurtbemiddeling@solidez.nl

Samenwerkende partijen
Buurtbemiddeling, Solidez, Politie Wageningen, De Woningstichting

Lees hier het complete deelplan voor Buurtbemiddeling

Ook interessant!

_MG_5523 A4-kl

Samen ouder en goed leven met dementie

Door samen de uitvoering van dit programma op te pakken bundelen we de expertise op het terrein van sociaal werk, ouderenwerk, psychologische begeleiding (zie deelplan preventieve ondersteuning), mantelzorg ondersteuning, omgaan met mensen met dementie en hun naasten en het organiseren van praktische ondersteuning in het normale dagelijkse bestaan. We zetten in op actieve kennisdeling als…

h-ng-c-h-i-hQg65xz5Cos-unsplash

Ontmoetingsactiviteiten

We faciliteren, ondersteunen en begeleiden (preventieve) activiteiten gericht op: ontmoeten en meedoen van betekenis zijn voor anderen initiatieven van inwoners samenwerking in de wijk verbinden van inwoners aan netwerken in de wijk en vice versa betrokkenheid van ouders bij de activiteiten van hun kinderen buurtmaatschappelijk werk stedelijk aanbod voor jongeren van 13-27 jaar Het grootste…

Happy diverse people together in the park

Vluchtelingen

De werkgroep “vluchtelingen” heeft unaniem vastgesteld dat de eerste opvang en begeleiding van statushouders als “basisvoorziening ” opgenomen moet worden in Samen Wageningen. Vanwege de wettelijke taakstelling voor huisvesting heeft de gemeente Wageningen de verantwoordelijkheid om te zorgen voor opvang en begeleiding van de statushouder naar een plek in de lokale samenleving. Het aantal verwachte…