Vangnet uitgeprocedeerde asielzoekers

Juridische en sociaal-maatschappelijke begeleiding Om te voorkomen dat het bieden van noodhulp dweilen met de kraan open wordt, zal er ook gewerkt moeten worden aan een reëel en haalbaar toekomstperspectief voor betrokkenen. Daarbij gaat het in de eerste plaats om een juridisch perspectief. Dat kan zijn het alsnog verkrijgen van een verblijfstitel in Nederland of…

Lees meer

Taal en taalontwikkeling

1 Op de 9 Nederlanders tussen 16 en 65 jaar (twee derde autochtoon, een derde allochtoon) is laaggeletterd en heeft bovendien zeer lage rekenvaardigheden en digitale vaardigheden. De groep van 45 jaar en ouder vormt het grootste gedeelte. Dit belemmert mensen in hun dagelijks functioneren. Denk bijv. aan kansen op de arbeidsmarkt, gezondheid, het volgen…

Lees meer

Voorkomen van schulden en armoede

De samenwerkende partners bieden directe hulp aan kwetsbare inwoners met vragen over of problemen met financiën en toepassing van wetten en regels. Of het nou om kleine of grote problemen gaat. Van mensen zonder enige schuld die de eindjes nog net aan elkaar weten te knopen tot mensen met een hoge schuldenlast. Financiële en administratieve…

Lees meer

Jeugd en gezin

De samenwerking in dit deelplan is gericht op de leefwerelden en systemen waarin kinderen/jongeren zich bevinden (kinderopvang, school, gezin). We bieden een samenhangend aanbod van activiteiten om een antwoord te bieden op de vragen en thema”s van inwoners, om zo preventief mogelijk te werken. Om erger te voorkomen. Maatwerk dus! Uitgangspunt in onze activiteiten is…

Lees meer

Samen ouder en goed leven met dementie

Door samen de uitvoering van dit programma op te pakken bundelen we de expertise op het terrein van sociaal werk, ouderenwerk, psychologische begeleiding (zie deelplan preventieve ondersteuning), mantelzorg ondersteuning, omgaan met mensen met dementie en hun naasten en het organiseren van praktische ondersteuning in het normale dagelijkse bestaan. We zetten in op actieve kennisdeling als…

Lees meer

Mantelzorg en informele hulp

Solidez Mantelzorg Wageningen & Vrijwilligers Centrum Wageningen werken samen met verschillende informele, formele organisaties en het Startpunt om de zorg & ondersteuning te voorzien in een kwalitatief goed integraal aanbod. Inspelen op de vraag van de inwoner wordt door samenwerking vereenvoudigd en geprofessionaliseerd. Belangrijke samenwerkingspartners zijn organisaties in Wageningen die informele en formele hulp bieden…

Lees meer

Preventieve basis- en specialistische ondersteuning

We werken laagdrempelig, preventief en we zijn gericht op versterken van eigen oplossend vermogen en op versterken van eigen netwerk door aansluiting te zoeken bij activiteiten in de leefomgeving. We voorkomen problemen door preventief aanwezig te zijn in het Startpunt en buurtpunten en voorkomen dat problemen erger worden door inzet van de laagdrempelige voorzieningen. We…

Lees meer