Solidez

Solidez Welzijn

Ontmoeten, Meedoen, Leefbaarheid

 Solidez Welzijn heeft drie Huizen van de Wijk waar activiteiten plaatsvinden

 • Huis van de Wijk De Pomhorst
 • Huis van de Wijk De Nude
 • Huis van de Wijk Ons Huis
 • Jongerencentrum ENTREE

 Ontmoeten

De Huizen van de Wijk zijn buurthuizen voor alle bewoners van de wijk maar ook voor inwoners van andere buurten. Het Huis is een ontmoetingsplaats, heeft een gemeenschappelijke huiskamer en er zijn ruimtes om te gebruiken of te huren.

 • Inwoners kunnen terecht voor informatie, advies en begeleiding
 • Inwoners worden gestimuleerd om zelf activiteiten te organiseren of kunnen eraan deelnemen. Er is een keur aan (creatieve) activiteiten in alle Huizen van de Wijk, gericht op verschillende doelgroepen (jong en oud)
 • Inwoners kunnen er een kopje koffie drinken, een krantje lezen, met anderen kennismaken, gebruik maken van internet of nieuwe dingen leren.

Meedoen

We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen en sluiten aan bij de vragen en behoeften van de mensen.

 • We werken samen met – en begeleiden heel veel Zij leveren een belangrijke bijdrage. Voorbeelden hiervan zijn: Gastheer of gastvrouw zijn, De tuin onderhouden, meehelpen in de keuken, administratieve werkzaamheden verrichten, een activiteit leiden, enz.
 • Met het DACT (dagactivering) stimuleren we dat voor iedereen een passend activiteitenaanbod is
 • Met Wageningen DOET halen we ideeën en initiatieven op uit de wijk, stimuleren we inwoners om met plannen te komen en helpen we hen bij het realiseren ervan.

Leefbaarheid en sociale veiligheid

De Wijkcoördinatoren organiseren de wijkteams in samenwerking met politie, de Woningstichting Het Startpunt en de gemeente om vroegtijdig te signaleren wat er speelt in de wijk en hierop te reageren, bijvoorbeeld als aanspreekpunt voor omwonenden van overlastsituaties. Hierdoor werken we samen aan het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt.

Jongerenwerk

Jongerenwerkers zijn aanwezig waar jongeren zijn en signaleren welke jongeren het moeilijk hebben. Zij begeleiden jongeren en hebben een luisterend oor. Zij zijn ook buiten te vinden en lopen en fietsen rond langs ontmoetingsplekken en gaan met jongeren in gesprek en zorgen samen voor een leefbare wijk. Er is aandacht voor talentontwikkeling, jong- en meer project, inloop, info en advies en voorlichting.

Jongerencentrum ENTREE is er speciaal voor leeftijdsgenoten tussen 13 en 27 jaar om elkaar te ontmoeten. Er is een vrije inloop waarbij jongeren gestimuleerd worden zelf met ideeën voor activiteiten te komen. Er zijn diverse spellen en games en sportieve en creatieve activiteiten.

Solidez Welzijn hulp en ondersteuning

Solidez Welzijn hulp en ondersteuning heeft een aantal diensten die ondersteuning bieden aan zowel inwoners, professionals en vrijwilligers

 • Solidez Mantelzorg ondersteunt mantelzorgers en beroepskrachten en biedt: een luisterend oor en informatie en advies. Solidez Mantelzorg organiseert gespreksgroepen, themabijeenkomsten en cursussen en diverse activiteiten voor mantelzorgers. Mantelzorgers kunnen ondersteuning krijgen van vrijwilligers. Daarnaast geeft Solidez Mantelzorg voorlichting aan beroepskrachten en behartigen de belangen van Wageningse mantelzorgers.
 • Solidez Kind aan Huis is een programma voor lichte opvoedondersteuning waarbij de vraag van het gezin centraal staat. Er wordt gewerkt met ruim 30 vrijwilligers in Wageningen. Wekelijks bezoeken de vrijwilligers elk een vast gezin, dat wel een steuntje in de rug kan gebruiken. De vrijwilligers komen vooral bij gezinnen in een moeilijke situatie. Er wordt ouders een luisterend oor geboden en aan kinderen gezelligheid geboden. Hierin wordt  nauw samengewerkt met Buurtgezinnen en VoorleesExpress. De vrijwilligers werken op basis van gelijkwaardigheid, tijd voor elkaar, op de handen zitten en natuurlijk gezelligheid. Veel vrijwilligers zijn zelf moeder of vader, maar ook veel studenten doen mee aan ons project. Kind aan Huis groeit sterk, dit jaar zijn er al meer dan 70 koppelingen.
 •  Solidez Buurtmaatschappelijk Werk ondersteunt en denkt mee om vragen te beantwoorden bij opvoeding, relatieproblemen of echtscheiding, zingeving, verlies en komen tot zinvolle dagbesteding, wonen, werk en financiële vraagstukken. Er wordt geluisterd naar de vraag en samen naar oplossingen gezocht die passen bij de situatie, om de inwoners (weer) vooruit te helpen. Regelmatig worden cursussen georganiseerd bijvoorbeeld sociale vaardigheden of assertiviteit.
 •  Solidez Thuisbegeleiding is er voor ondersteuning en begeleiding in de thuissituatie variërend van psychosociale begeleiding tot praktische, huishoudelijke steun of financiële begeleiding. Met als doel:
 • Meer zelfvertrouwen ervaren, minder eenzaamheid, beter opvoeden en langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.
 • Solidez Sociaal Raadslieden wijzen de weg in het doolhof van de wet- en regelgeving en instanties en helpen bij vragen over geldzaken, regelingen en juridische vraagstukken.
 • Solidez Buurtbemiddeling Onze vrijwillige bemiddelaars zijn getraind om advies te geven en te bemiddelen bij conflicten tussen buren. Zij zijn onpartijdig, geven geen oordeel en beslissen niet. Ze brengen buren opnieuw met elkaar in gesprek. Aandacht, respect en vertrouwen zijn belangrijk in die gesprekken.

Meer informatie

www.solidez.nl

Contactpersoon

Esther van der Zee
0317 31 75 53

Locatie

Rooseveltweg 408a
6707 GX Wageningen