VGGM

VGGM staat voor Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. Wij werken aan een veilige en gezonde samenleving, samen met de vijftien gemeenten in de regio.

De GGD, Ambulancezorg, Veilig Thuis, GHOR en Brandweer zijn onderdeel van VGGM. Wij zorgen onder andere voor hulp bij rampen, crises en ongelukken en proberen deze zoveel mogelijk te beperken.

We leveren de volgende diensten vanuit Welsaam:

 • Voorzorg
  Voorzorg is een programma dat zich richt op jonge aanstaande moeders met een hoog-risicoprofiel, die zwanger zijn van hun eerste kind (bijv. tienermoeders, a.s. moeders met psychosociale problematiek). Het bestaat uit intensieve begeleiding door speciaal opgeleide Voorzorgverpleegkundigen op 6 domeinen tijdens de zwangerschap. Het programma start vanaf de 16e week van de zwangerschap (uiterlijk bij 28 weken) en duurt tot het kind 2 jaar is.

  Totaal gaat het om 40-60 huisbezoeken (gemiddeld 2 bezoeken per maand). De huisbezoeken zijn goed gestructureerd en sluiten aan bij de zwangerschap en ontwikkeling van het kind. Voorzorg werkt aan gezondheid en veiligheid, persoonlijke ontwikkeling, moeder als opvoeder, relatie met partner en familie, gebruik van gemeenschapsvoorzieningen.

 • Vroeghulp
  Het vroeghulp team heeft rond hun ontwikkelingsvraagstukken specialistische (para)medische kennis en expertise ontwikkeld en uiteenlopende specialistische partners bij het netwerk betrokken. het vroeghulpteam ( deelname de jeugdarts) brengt zodoende (para)medische, ontwikkelingspsychologische, (ortho)pedagogische en maatschappelijke kennis bij elkaar. Door intensieve samenwerking tussen de JGZ en het vroeghulp team wordt het netwerk rond kind en gezin efficiënter en meer sluitend. Hierbij heeft de JGZ een belangrijke verwijzende functie. De JGZ kan hierin laagdrempelig opereren.
 • Logopedie
  Op het consultatiebureau vinden taal-/spraak screenings (Van Wiechenonderzoek) plaats tijdens diverse contactmomenten. Alle kinderen van 24 – 30 maanden die onvoldoende scoren op de taalkenmerken, worden beschouwd als taal risicokinderen. Bij deze groep vindt verdere logopedische screening plaats door de logopedist op het consultatiebureau. Deze groep vormt ± 5% van de totale populatie tweejarigen. In risicowijken kan dit percentage hoger uitvallen.
 • Jeugdarts zorgstructuren basisonderwijs op afroep, spreekuren psychosociaal en schoolziekteverzuim, mdo vve

  De zorgteams op scholen vormen belangrijke schakelpunten in de samenwerking van reguliere en speciale scholen èn jeugdzorg partners binnen een samenwerkingsverband passend onderwijs. Deelname van de JGZ aan zorg- en advies netwerken garandeert sociaal-medische inbreng, biedt kennis van de ontwikkelingsgeschiedenis van de jeugdige en de mogelijkheid tot verwijzing en aansluiting op de interne en externe leerlingenzorg.

  Om meer grip te krijgen op het omvangrijke probleem van ziekteverzuim in het voortgezet onderwijs, biedt VGGM naast incidentele begeleiding, een structurele begeleidingsaanpak. Structurele ziekte/schoolverzuim begeleiding kan niet binnen de reguliere JGZ spreekuren in het uniform deel worden vormgegeven, maar is een aanvullend aanbod product. Bij school/ziekteverzuimbegeleiding als aanvullend aanbod product wordt op geïntegreerde manier structureel aandacht geschonken aan de ziek gemelde leerling aan de hand van vaste criteria en met bindende afspraken tussen de drie betrokken partijen: school, jeugdarts en leerplichtambtenaar.

  Het inzetten en positioneren van de jeugdarts (als “bedrijfsarts”) en de leerplichtambtenaar (als controleur van mogelijk ongeoorloofd verzuim) vormen een essentieel onderdeel van de aanpak. In deze werkwijze worden leerlingen eerder bereikt met als uiteindelijk doel het verminderen van schoolziekteverzuim en daarmee het vergroten van onderwijskansen door het:

  • Verbinden van zorg en onderwijs;
  • Sociaal medische advisering aan leerlingen;
  • Optimaliseren van de zorg rondom de zieke leerling en het maken van de vertaalslag van ziekte naar mogelijkheden: de leerling kan zoveel mogelijk meedoen op school ondanks de gezondheidsklachten;
  • Vroegtijdig opsporen en bereiken van jongeren met achterliggende (veelal psychosociale) problematiek: er kan tijdig geïntervenieerd worden;
  • Begrenzen van ongeoorloofd ziekteverzuim en ziekteverzuim ten gevolge van een risicovolle en ongezonde leefstijl: het ziekteverzuim wordt teruggedrongen.

Meer informatie

www.ggdgm.nl

Contactpersonen

Sandra Mustert (strategisch adviseur), Janine Bezem (afdelingsmanager)  en Gerarda Homburg (teammanager)