Lees hieronder meer over de 4 deelplannen van Informeren, Signaleren en Uitwisselen: Signaleren, Mobiliseren van vraag en aanbod, Voorlichting en cursussen, Informeren

Informeren, signaleren en uitwisselen

Signaleren, informeren en uitwisselen gebeurt op de plekken waar inwoners (samen) komen en waar we in contact zijn met elkaar: de natuurlijke vindplaatsen, formele en informele ontmoetingsplekken. Daarnaast is het van belang dat er plekken zijn waar mensen die zelf contact of informatie zoeken, terecht kunnen. Tot slot is er een groep die zijn informatie digitaal zoekt.
We zien meer van wat mensen nodig hebben als we informatie kunnen delen. Daarvoor werken we aan deskundigheid in het signaleren en handelen en maken we afspraken met de plekken waar gesignaleerd wordt, zoals scholen, kinderdagverblijven, verenigingen, thuiszorg, woningstichting, politie, enz. Uiteraard worden bij deze werkafspraken altijd de privacy wetgeving en meldplicht in acht genomen.

Signaleren

Door op tijd te signaleren en aan eerder aan de bel te trekken voorkom je veel ellende. Dit deelplan gaat over hoe we dit realiseren. Iedereen maakt zich wel eens zorgen om een ander maar weet soms niet met wie hij deze zorgen kan delen en om raad kan vragen. Veel vrijwilligers, mantelzorgers en inwoners hebben hier mee te maken helemaal sinds bijv. steeds meer oudere mensen thuis (moeten) blijven wonen.  

Lees meer….

Mobiliseren van vraag en aanbod

Door een aantal maatschappelijke ontwikkelingen is de vraag naar vrijwilligers toegenomen. Deze tendens zal zich verder doorzetten. Mensen blijven steeds langer thuis wonen. Voor een groot deel zullen vragen opgepakt worden door het eigen netwerk. Sommige mensen hebben een beperkt of geen netwerk, het netwerk is niet voor alle vragen in te zetten, en soms overbelast. Tegelijkertijd is ‘de vrijwilliger’ ook veranderd en is de concurrentie met vrijetijdsbesteding en allerhande bewonersinitiatieven enorm vergroot. Men wil niet meer langere tijd gebonden zijn en liefst projectmatig werken. In dit deelplan staat beschreven hoe we hiermee omgaan.

Lees meer…

Voorlichting en cursussen

Door eerder te signaleren en op tijd ondersteuning te bieden kunnen we veel voorkomen. Daarom organiseert Welsaam op allerlei gebied van prenataal tot oud, cursussen en voorlichting. Deze worden georganiseerd bij voldoende vraag. Iedereen die een training/cursus heeft waar voldoende vraag voor is kan hiervoor een aanvraag indienen bij het Perspectieffonds. Als je kunt aantonen dat er de afgelopen jaren vraag naar is geweest en dit waarschijnlijk weer het geval is, kan het Perspectieffonds toch ook akkoord gaan en wordt er later op basis van werkelijke deelname afgerekend.

Lees meer…

Informeren

De aanbieders van voorzieningen en diensten zijn primair zelf verantwoordelijk voor informatievoorziening. We focussen ons op afstemmen, faciliteren, en ‘makelen’ van informatie en sluiten aan bij wat al werkt bij inwoners en bij bestaande platforms. Vraaggericht werken is voor ons belangrijk. Digitale informatie zien wij als ondersteuning maar niet het doel op zich. De werkelijke interactie tussen mensen is waar het ons om gaat. Het is belangrijk dat wij naast digitale informatie ook persoonlijke (fysieke) ondersteuning bieden.

Lees meer…