Niet Pluiskaart signalering definitieve versie 3 okt 2019-1

Signaleren kun je leren

Net als voorgaande jaren, heeft in 2019 een brede scholing plaatsgevonden over werken met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Esther van der Zee vertelt hoe de scholing heeft bijgedragen.

“Door regelmatig aandacht te blijven schenken aan de Meldcode houden we iedereen alert en kunnen we eerder bijsturen. Hierdoor kunnen we geweld voorkomen. Het gaat bij signaleren niet alleen om onveiligheid, maar om alle situaties waarbij men zich zorgen maakt.”

Extra alert dankzij de scholing

“Solidez, het Startpunt en Vrijwilligerscentrum Wageningen hebben speciale aandachtsfunctionarissen aangesteld. Inwoners kunnen met hun vragen terecht bij alle professionals die deel uitmaken van Welsaam.

Ieder Huis van de Wijk werkt als een Buurtinformatiepunt, waar inwoners terecht kunnen met al hun vragen over wat er te doen is of over mogelijkheden voor hulp en ondersteuning of om informatie over hoe te reageren op vreemde signalen.

Mensen zijn extra alert en weten dat ze altijd iets kunnen doen met een niet-pluis gevoel. Dat komt door de gezamenlijke training op gebied van de Meldcode en door de extra aandacht vanuit het vrijwilligerscentrum over Signaleren kun je leren. ”

Professionals handelen adequaat op melding

“Door de scholing is er een beter bewustzijn van de stappen die je kunt nemen als je je zorgen maakt. Het zorgde er onder andere voor dat Kind aan Huis samen met de jeugdconsulent van het Startpunt adequaat kon handelen in een gezin waarbij de vader zorgde voor een onveilige situatie.

Ook zijn er binnen Solidez signalen binnengekomen van twee situaties van huiselijk geweld waarbij tijdig is ingegrepen: Een situatie van psychisch geweld en financiële uitbuiting van een oudere en een andere situatie waarbij getwijfeld werd aan de veiligheid.”

Scholing voor iedereen

Aan de scholing namen vrijwilligers en professionals van Gemeente, onderwijs, kinderopvang en Welsaampartners deel. Nieuw in de Meldcode is het afwegingskader, waarin je nagaat of de veiligheid in het geding is. Ook werd aandacht besteed aan de verwijsindex.

Daarnaast heeft het Vrijwilligerscentrum Wageningen uitvoerig aandacht geschonken aan een trainingsaanbod Signaleren kun je leren voor vrijwilligers.

Meer weten?

Contact: Esther van der Zee (e.vanderzee@solidez.nl)

Ook interessant!

trainingen

Vrijwilligerscentrum organiseert (mee aan) verschillende trainingen

VCW: “Mensen die achter de voordeur komen (buren, vrijwilligers, verenigingen, onderhoudsmensen Woningstichting, thuiszorg, politie, huisarts) weten hoe ze kunnen signaleren, wat ze zelf kunnen doen, en waar ze terecht kunnen met signalen. Door vroegtijdige signalering weten we veel problemen en verergering te voorkomen. Koppeling leggen met signalerende functies zoals thuiszorg en huisarts.” Trainingen in 2019…

Happy diverse people together in the park

Samenwerking Informele punt, Vrijwilligerscentrum Wageningen en Startpunt: Stand van zaken

Auteur: Christina van de Weijer Samenwerking Informele punt en Vrijwilligerscentrum Wageningen Mantelzorg en Vrijwilligerscentrum Wageningen houden elkaar op de hoogte en verkennen elkaars expertisegebied. Dit doen we door: Gezamenlijk de workshop Samenspel formeel/informeel & mantelzorg van Movisie te volgen Baliemedewerkers te trainen in het herkennen van mantelzorgvragen De rol van expert informeel in het Startpunt te vervullen…