Ontmoeten en verbinden

Elkaar ontmoeten is de basis voor het bouwen van sociale netwerken, sociale samenhang en deelname aan de maatschappij. Door ontmoeten mogelijk te maken voelen inwoners zich beter thuis en verbonden met hun buurt en met Wageningen; zij bouwen contacten op in de buurt en in Wageningen om hun verhaal te delen, samen wat te doen en hulp te vragen als het wat minder gaat.

Lees hieronder meer over de 5 deelplannen van Ontmoeten en verbinden: Ontmoetingsactiviteiten, Diversiteit, Samen ouder worden en goed leven met dementie, Leefbare buurten, Vluchtelingen.

Ontmoetingsactiviteiten

Activiteiten in de ontmoetingsplekken zijn erop gericht om inwoners op een laagdrempelige manier elkaar te kunnen laten ontmoeten, informatie te delen, hobby’s uit te oefenen cursussen te organiseren en te volgen, vrijwilligerswerk te kunnen doen, buurtinitiatieven te kunnen ontplooien, deel te kunnen nemen aan maaltijdvoorziening, deel te kunnen nemen aan dagbestedingsactiviteiten, ondersteuning te krijgen bij lichte hulpvragen etc. Deze activiteiten kennen een grote relatie met de activiteiten uit de andere categorieën. De activiteiten zijn zeer divers en toegankelijke voor alle inwoners van Wageningen. De activiteiten worden zoveel mogelijk door inwoners zelf of met behulp van vrijwilligers uitgevoerd en zijn erop gericht om verbinding aan te brengen tussen groepen inwoners die elkaar zonder deze activiteiten niet zo snel zouden ontmoeten. Deze verbindingen dragen bij aan de zelf- en samenredzaamheid en de mentale veerkracht van inwoners van Wageningen. Er is specifieke aandacht voor inwoners die zich in een kwetsbare situatie bevinden.

Lees meer…

Diversiteit

Wageningen kent een zeer diverse samenleving met maar liefst 160 verschillende nationaliteiten en een groot scala aan geloofsovertuigingen. Toch hebben we in dit deelplan hier niet apart aandacht aan besteed omdat we vinden dat aandacht voor diversiteit integraal onderdeel is van alle activiteiten en diensten die we aanbieden.

Waar we in dit deelplan wel apart aandacht aan besteden is aan het welbevinden van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) inwoners. Eén van de resultaten is dat zij zich gerespecteerd en prettig voelen in Wageningen. We zorgen ervoor dat zij elkaar in een veilige omgeving kunnen ontmoeten en daarnaast geven we voorlichting op basis- en middelbare scholen, om de acceptatie van homoseksualiteit, biseksualiteit en transgenders te vergroten en dit onderwerp uit de taboesfeer te halen.

lees meer…

Samen ouder en goed leven met dementie

Wageningen kent een grote groep ouderen, van wie  een deel zich in een kwetsbare situatie bevindt. Ouderen wonen steeds langer thuis. Een toenemende afhankelijkheid en sociaal isolement zijn voor een groeiende groep van ouderen een dagelijkse realiteit. Toch geldt ook voor deze groep dat je ondanks ziekte, beperking of tegenslag in het leven, zelf veel kan doen om de kwaliteit van leven een positieve draai te geven. Een steuntje in de rug kan helpen  om  zo goed en zelfstandig mogelijk verder te kunnen gaan. Dat is waar het in het programma Samen Ouder om gaat. Kansen creëren om mensen een zo optimaal mogelijk leefplezier te laten ervaren en veerkracht te behouden of versterken ongeacht hun ziekte, beperkingen of leeftijd!

Samen Ouder werkt vanuit een integrale op positieve gezondheid gerichte benadering waarbij vroegtijdige signalering, opbouw van ouderen netwerken, buurtnetwerken en het organiseren van passende hulp en ondersteuning op maat voor zowel groepen als individuen belangrijke onderdelen vormen.

Lees meer…

Leefbare buurten

Samenleven in de buurt vraagt soms heel wat van mensen. Omgaan met verschillen, omzien naar elkaar, maar ook tolereren of grenzen stellen aan gedrag wat jouw woongenot in de weg staat. Inwoners zijn samen met de gemeente, de Woningstichting, de politie en andere partners in de buurt verantwoordelijk voor een goed woonklimaat.

En wanneer er conflict situaties ontstaan kan Buurtbemiddeling ingezet worden.

Lees meer…

Vluchtelingen

In Wageningen voelen veel  inwoners zich verbonden met vluchtelingen en ongedocumenteerden. Zij dragen graag bij aan integratie zodat Wageningen hun  “nieuwe thuis” wordt. Een grote groep inwoners en (vrijwilligers)organisaties zetten zich in voor vluchtelingen en ongedocumenteerden, zoals Vluchtelingenwerk, VOD,  Welkom in Wageningen, Solidez, Vrijwilligers Centrum, Gilde Samenspraak, de bblthk, Markt 17, THUIS, Ways Home, Tinku,  klankbordgroep GGZ enz.

Lees meer…