Vergadering bij Solidez

Organisatie, rol van de kerngroep en het waarborgen van samenhang

Welsaam geeft gezamenlijk uitvoering aan het programma van activiteiten en diensten die ervoor zorgen dat (kwetsbare) inwoners van Wageningen ondersteund worden om mee te doen, elkaar te ontmoeten, naar elkaar om te zien en langer zelfstandig te blijven. Dit draagt bij aan een sterke en sociale samenleving en mogelijk kostenbesparing op formele en geïndiceerde zorg. Daarmee geven we uitvoering aan activiteiten die bijdragen aan het behalen van de resultaten uit Samen Wageningen.

Samenwerken en ontwikkeltafels

Dit doen we door elkaar te ontmoeten aan de ontwikkeltafels en samen te leren en te ontwikkelen. Daarnaast bestaat de overstijgende kerngroep uit deelnemers uit de vier categorieën. In 2019 hebben we onze organisatie en de samenwerking geëvalueerd en de rol van de kerngroep daarbij ter discussie gesteld.

Kerngroep en advies van Common Eye

We zijn tevreden over de algemeen positieve en constructieve sfeer en openheid in de kerngroep, en dat we samen optrekken – bijvoorbeeld in de relatie met de gemeente. Grootste knelpunten zijn de afstand van de kerngroep tot de Welsaam partners en het imago van een top-down organisatie. Ook is beschikbare tijd een knelpunt.

Adviesbureau Common Eye heeft ons ondersteund in de doorontwikkeling van procesregie en netwerksturing. We hebben hen in kunnen huren door de Bonusgelden. We stellen vast dat het ondersteunen van Welsaam als netwerk een experiment is waarin we nog verder moeten groeien. De oorspronkelijke taak van de kerngroep, zoals vastgelegd in ons netwerk-convenant, is:

• Bewaken van de voortgang en resultaten
• Bewaken van de samenhang tussen de categorieën
• Bijsturen en innovaties mogelijk maken

Dit is voor de kerngroep lastig gebleken omdat Welsaam-resultaten vooral zichtbaar zijn op het uitvoeringsniveau van partners. Iedere manier van het organiseren van rapportage/toezicht via een kerngroep leidt tot een sterk gevoel van hiërarchie en schijnzekerheid over resultaten. Terwijl we juist graag willen werken vanuit vertrouwen en zelforganisatie, met zoveel mogelijk vrijheid voor partners om te doen wat nodig is voor de inwoners van Wageningen, binnen de afgesproken doelstellingen.

Breed overleg met alle Welsaampartners

Tijdens de evaluatie hebben we nagedacht over de manier waarop Welsaam zich als netwerk anders kan organiseren. Zodat er meer verbinding ontstaat tussen de Welsaam partners, en het werken vanuit vertrouwen en zelforganisatie versterkt wordt. We denken dat de rol van de kerngroep daarbij moet veranderen. Onze ideeën hiervoor hebben we gedeeld met alle Welsaampartners in een breed overleg en reacties opgehaald.

Er is gesproken over een functionele rol van de kerngroep die beperkt blijft tot het verzamelen van de input uit de ontwikkeltafels, gecombineerd met projectgroepen voor aandachtsgebieden en te ontwikkelen thema’s en het bouwen van een Welsaam-community met brede open bijeenkomsten voor alle partners.

In de verdere ontwikkeling van samensturing bouwen we op de concepten zoals ingebracht door Common Eye, en kunnen we gebruik maken van elementen van sociocracy 3.0 (bv consent besluitvorming, werken met cirkels etc).

Overlegstructuur

De kerngroep is in 2019 negen keer bij elkaar geweest. Daarnaast was er in februari een breed Welsaam overleg met de hoofdaannemers en in juni een bijeenkomst met alle deelnemende organisaties van Welsaam en is er tweemaal per jaar een Welsaam kartrekkersoverleg geweest met de accountmanagers van de gemeente.(in mei en november) Twee keer per jaar wordt een breed Welsaam bijeenkomst gehouden en daarnaast nodigen we elkaar uit om bij elkaar in de keuken te komen kijken. We willen graag dat 1+1 meer wordt dan 2. De onderlinge sfeer is goed en open en het belang van samenwerking wordt onderkend. Met de bonusgelden is het mogelijk de ontwikkeltafels te ondersteunen in procesregie en synergie.

Meer informatie?

Contact: Esther van der Zee, penvoerder Welsaam (e.vanderzee@solidez.nl)

Afbeelding: Özcan Kocaman

Ook interessant!

moestuin asielzoekers

Groente telen met en voor asielzoekers

Wat houdt het initiatief in? Aan de Wageningse bosrand werken vluchtelingen, Wageningse jongeren, ouderen en andere vrijwilligers samen om eten te verbouwen. Het plan om de moestuin van 400 m2 aan te leggen en te onderhouden, werd in 2017 gemaakt in samenwerking met een aantal vluchtelingen. Vluchtelingen wieden er onkruid, houden kippen, leren over kweken…

Mother and daughter holding hands

Ontwikkeltafel Jeugd in Gezin zet in op netwerken voor ouders en gezinnen

Irini Boxma, kartrekker van Ontwikkeltafel Jeugd in Gezin vertelt: Binnen de ontwikkeltafel Jeugd in Gezin zetten we naast individuele hulp en ondersteuning – we vallen binnen cluster 3 – in op het versterken van netwerken en systemen van burgers. Wij doen dit op verschillende manieren, zodat er in Wageningen een breed aanbod bestaat en er…

verantwoording initiatievenfonds

Verantwoording Initiatievenfonds 2019

We hebben dit jaar met het fonds 70 initiatieven ondersteund. Een groot aantal initiatieven hebben we niet meegerekend. Dat zijn initiatieven die geen aanvraag hebben ingediend bij de fonds, maar die Thuis Wageningen en andere organisaties op andere manieren heeft verder geholpen. Kerncijfers Te besteden bedrag 2019: Ôé¼ Ôé¼ 101.458,34 Aantal aanvragen: 70 Behandeld in…