Preventieve basis- en specialistische ondersteuning

We werken laagdrempelig, preventief en we zijn gericht op versterken van eigen oplossend vermogen en op versterken van eigen netwerk door aansluiting te zoeken bij activiteiten in de leefomgeving.

We voorkomen problemen door preventief aanwezig te zijn in het Startpunt en buurtpunten en voorkomen dat problemen erger worden door inzet van de laagdrempelige voorzieningen. We werken in vertrouwen samen met de partners binnen Samen Wageningen en andere belangrijke partijen zoals de huisartsen, praktijkondersteuners, cliëntondersteuners, politie en Woningstichting. We zijn blijvend in ontwikkeling en werken vraaggericht aan vernieuwing van onze inzet. Ook in de uiterst complexe en acute problematiek zoeken we samen de burger met gepaste creativiteit naar maatwerk.

Algemeen Maatschappelijk werk bijzondere doelgroepen

De maatschappelijk werker zorgt dat de eigen kracht van mensen wordt versterkt en verbindt hen aan netwerken in zijn leefomgeving en vice versa. Vanwege de preventieve en integrale werkwijze van de maatschappelijk werkers wordt, kan veelal zwaardere, specialistische hulp worden voorkomen en andersom kan er ook vanuit specialistische zorg worden afgeschaald. Maatschappelijk werk is hiermee een preventieve activiteit voor de inzet van zorg. Zij is optimaal verweven in de sociale infrastructuur van Wageningen. Dit houdt in dat het Maatschappelijk Werk ook een signalerende functie heeft en daardoor snel kan inspelen op situaties. Onder bijzondere doelgroepen verstaan we doelgroepen die vragen om bijzondere expertise, zoals de Roma bevolkingsgroep met specifieke problematiek en uitdagingen.

Organisatie: Solidez, Contactpersoon: Janneke de Jong

Specialistisch Maatschappelijk werk voor mensen met een (verstandelijke) beperking

Het Specialistisch Maatschappelijk Werk is gericht op het versterken de eigen kracht van inwoners met een beperking of een andere bijzondere kwetsbaarheid én hun netwerk. Zo worden zij geholpen om naar vermogen zelf regie te voeren, zelfredzaam te zijn en zelfstandig mee te doen in de maatschappij met kortdurende ondersteuning, vraaggericht en vanuit een specifieke deskundigheid van de aard van de beperkingen en de kwetsbaarheid. Op vraag van de jeugdconsulent kan ook ondersteuning worden geboden aan kinderen/gezinnen vanuit het speciaal onderwijs.

Organisatie: MEE Veluwe, Contactpersoon: Gardy Looije

Bemoeizorg

Het doel van Bemoeizorg is het in beeld krijgen, begeleiden en ondersteunen van zorgwekkende zorgmijders en hun omgeving. Het Team Bemoeizorg Wageningen zorgt ervoor dat burgers, die geen hulp willen, in beeld blijven (er een vinger aan de pols wordt gehouden ) en niet tussen wal en schip vallen, en worden toe geleid naar noodzakelijke zorg en begeleiding, zoals Thuisbegeleiding of ambulante hulpverlening door een zorgpartij. Er is een sluitend aanbod in Wageningen, alle cliënten uit de doelgroepen kunnen bereikt en bediend worden en niemand mag tussen wal en schip vallen. We bevorderen participatie en zelfredzaamheid van mensen in kwetsbare posities, waarbij we waar mogelijk gebruik maken van eigen kracht, eigen netwerk en algemene voorzieningen

Organisatie: RIBW en Solidez. Contactpersonen: Conni Bos (RIBW) en Marijke Kamperman (Solidez)

Hulp op school (Pantarijn)

Buurtmaatschappelijk werk vervult samen met de jongerenwerkers van het JIP hierin een belangrijke verbinding voor het oppakken van vragen, informeren, verzorgen van voorlichting, vraagverheldering, versterken van netwerken en toeleiden naar juiste hulp.

Organisatie: Solidez, Contactpersoon: Sonia van der Heijden

Auticafé

Stichting IBASS begeleidt mensen met een autistische stoornis naar maximale zelfstandigheid. In het Auticafé hebben zij contact met gelijkgestemden waardoor versterking en acceptatie optreedt, Dat doen we door het delen van ervaringen en in kaart brengen van problemen.

Organisatie: IBASS, Contactpersoon: Arnold Kraakman

 

Lees hier het volledige deelplan van Preventieve basis- en specialistische ondersteuning.

 

Ook interessant!

_MG_5523 A4-kl

Samen ouder en goed leven met dementie

Door samen de uitvoering van dit programma op te pakken bundelen we de expertise op het terrein van sociaal werk, ouderenwerk, psychologische begeleiding (zie deelplan preventieve ondersteuning), mantelzorg ondersteuning, omgaan met mensen met dementie en hun naasten en het organiseren van praktische ondersteuning in het normale dagelijkse bestaan. We zetten in op actieve kennisdeling als…

buurtgezinnen en kind aan huis

Jeugd en gezin

De samenwerking in dit deelplan is gericht op de leefwerelden en systemen waarin kinderen/jongeren zich bevinden (kinderopvang, school, gezin). We bieden een samenhangend aanbod van activiteiten om een antwoord te bieden op de vragen en thema”s van inwoners, om zo preventief mogelijk te werken. Om erger te voorkomen. Maatwerk dus! Uitgangspunt in onze activiteiten is…

micheile-henderson-ZVprbBmT8QA-unsplash

Voorkomen van schulden en armoede

De samenwerkende partners bieden directe hulp aan kwetsbare inwoners met vragen over of problemen met financiën en toepassing van wetten en regels. Of het nou om kleine of grote problemen gaat. Van mensen zonder enige schuld die de eindjes nog net aan elkaar weten te knopen tot mensen met een hoge schuldenlast. Financiële en administratieve…