Preventieve basis- en specialistische ondersteuning

specialistische-ondersteuning

We werken laagdrempelig en preventief. We zijn gericht op het versterken van het eigen oplossend vermogen van onze cliënten, en op versterken van hun eigen netwerk. Dat doen we door aansluiting te zoeken bij activiteiten in de leefomgeving. Ook in de uiterst complexe en acute problematiek zoeken we samen de burger met gepaste creativiteit naar maatwerk.

Door aanwezig te zijn in het Startpunt en bij buurtpunten, en door laagdrempelige voorzieningen te gebruiken, voorkomen we dat problemen erger worden. We werken in vertrouwen samen met de partners binnen Samen Wageningen en andere belangrijke partijen zoals de huisartsen, praktijkondersteuners, cliëntondersteuners, politie en Woningstichting. We zijn blijvend in ontwikkeling en werken vraaggericht aan vernieuwing van onze inzet.

Algemeen maatschappelijk werk bijzondere doelgroepen

De maatschappelijk werker zorgt dat de eigen kracht van mensen wordt versterkt en verbindt hen aan netwerken in zijn leefomgeving (en vice versa). Vanwege de preventieve en integrale werkwijze van de maatschappelijk werkers  kan vaak zwaardere, specialistische hulp worden voorkomen en specialistische zorg worden afgeschaald. Maatschappelijk werk is hiermee een preventieve activiteit voor de inzet van zorg. Zij is zo goed mogelijk verweven in de sociale infrastructuur van Wageningen. Dit houdt in dat het Maatschappelijk Werk ook een signalerende functie heeft en daardoor snel kan inspelen op situaties. Onder bijzondere doelgroepen verstaan we doelgroepen die vragen om bijzondere expertise, die specifieke problematiek en uitdagingen met zich meebrengen.

Auticafé

Stichting IBASS begeleidt mensen met een autistische stoornis naar maximale zelfstandigheid. In het Auticafé hebben zij contact met gelijkgestemden waardoor versterking en acceptatie optreedt. Dat doen we door het delen van ervaringen en in kaart brengen van problemen.

Bemoeizorg

Het doel van bemoeizorg is het in beeld krijgen, begeleiden en ondersteunen van zorgwekkende zorgmijders en hun omgeving. Het Team Bemoeizorg Wageningen zorgt ervoor dat burgers die geen hulp willen, in beeld blijven (er een vinger aan de pols wordt gehouden ) en niet tussen wal en schip vallen. Zo worden ze naar noodzakelijke zorg en begeleiding toe geleidt, zoals Thuisbegeleiding of ambulante hulpverlening door een zorgpartij. Er is een sluitend aanbod in Wageningen, alle cliënten uit de doelgroepen kunnen bereikt en bediend worden. Niemand mag tussen wal en schip vallen. We bevorderen participatie en zelfredzaamheid van mensen in kwetsbare posities, waarbij we waar mogelijk gebruik maken van eigen kracht, eigen netwerk en algemene voorzieningen.

Specialistisch maatschappelijk werk voor mensen met een (verstandelijke) beperking

Het Specialistisch Maatschappelijk Werk is gericht op het versterken de eigen kracht van inwoners met een beperking of een andere bijzondere kwetsbaarheid én hun netwerk. Zo worden zij geholpen om naar vermogen zelf regie te voeren, zelfredzaam te zijn en zelfstandig mee te doen in de maatschappij met kortdurende ondersteuning. Vraaggericht en vanuit een specifieke deskundigheid van de aard van de beperkingen en de kwetsbaarheid. Op vraag van de jeugdconsulent kan ook ondersteuning worden geboden aan kinderen/gezinnen vanuit het speciaal onderwijs.

Hulp op school (Pantarijn)

Buurtmaatschappelijk werk vervult samen met de jongerenwerkers van het Jongeren Informatie Punt (JIP) een belangrijke verbinding voor het oppakken van vragen, informeren, verzorgen van voorlichting, vraagverheldering, versterken van netwerken en toeleiden naar juiste hulp.

> Lees hier het volledige deelplan van Preventieve basis- en specialistische ondersteuning.

Samenwerkende partijen

IBASS, Solidez, RIBW, MEE Veluwe

Foto van Lina Trochez op Unsplash