Vangnet uitgeprocedeerde asielzoekers

uitgeprocedeerde-asielzoekers

Sommige asielzoekers worden afgewezen. Zij krijgen geen verblijfsvergunning. Dit kan veel verschillende redenen hebben. Voor een deel van deze mensen is het niet mogelijk om terug te keren. Stichting Vluchteling Onder Dak (VOD) zet zich voor deze groep mensen in met:

 • Juridische en sociaal-maatschappelijke begeleiding
  Om te voorkomen dat het bieden van noodhulp dweilen met de kraan open wordt, zal er ook gewerkt moeten worden aan een reëel en haalbaar toekomstperspectief voor betrokkenen. Daarbij gaat het in de eerste plaats om een juridisch perspectief. Dat kan zijn het alsnog verkrijgen van een verblijfstitel in Nederland of een ander land, door migratie of terugkeer naar het land van herkomst. De praktijk leert dat dit vaak lange en tijdrovende procedures zijn. In de tussentijd bestaat behoefte aan een zinvolle dagbesteding, begeleiding bij medische en maatschappelijke problemen en het leren van de Nederlandse taal.
 • Leefgeld
  We verstrekken tweewekelijks leefgeld en financiële ondersteuning bij reiskosten in het kader van de procedure. Dat geld is bedoeld voor bezoek IND, advocaat, rechtbank, ambassade, etc., legeskosten en eigen bijdragen juridische hulpverlening, niet vergoede medische kosten (eigen bijdragen bij medische noodzakelijke hulp) en opleidingskosten (boeken, lesgeld, etc.).
 • Huisvesting
  Huisvesting wordt geboden in door Stichting Vluchteling Onder Dak gehuurde of in bruikleen verkregen woonruimtes. VOD betaalt de kosten die bestaan uit o.a. huur, gebruiksvergoedingen, het gebruik van gas, water en licht en een internetaansluiting. Gezien de kosten kan er slechts aan een beperkte groep onderdak worden geboden. Daarbij gaan gezinnen met kinderen voor alleenstaanden. Huisvesting aan alleenstaanden wordt in principe alleen geboden als er sprake is van een medische of sociaal-maatschappelijke indicatie. In noodgevallen wordt gebruik gemaakt van de tijdelijke opvangcapaciteit in het stoelenproject in Arnhem.
 • Buddyzorg
  Om cliënten uit hun isolement te halen is gekozen voor een gerichte inzet van buddy's die met een methodische aanpak de sociale integratie en maatschappelijke participatie bevorderen. Daarmee wordt de buddyzorg minder vrijblijvend en meer gericht op het behalen van vooraf afgesproken doelen en resultaten. Onderdeel van het opbouwen van een eigen netwerk vormt deelname aan bestaande activiteiten en initiatieven gericht op ontmoeting en mogelijkheden om zich als vrijwilliger in te zetten.
 • Informatie en adviespunt
  Voor burgers, ambtenaren en professionele hulp- en zorgverleners vervult het VOD het informatie- en adviespunt rondom alle vragen die te maken hebben met verblijfsrecht. In 2013 heeft Vluchteling Onder Dak samen met Vluchtelingenwerk en de Raad van Kerken het Paspoort van Wageningen uitgegeven. Daarin zijn de basisrechten voor ongedocumenteerden beschreven en is aangegeven voor welke vragen ze bij welke Wageningse organisaties terecht kunnen.
 • Hulp bij gezondheidsproblemen
  Afgewezen asielzoekers hebben recht op medisch noodzakelijke hulp. Zij kunnen zich echter niet verzekeren voor ziektekosten. Dit betekent dat de betreffende hulp- en zorgverleners hun kosten - voor zover zij niet inbaar zijn - kunnen declareren bij het College voor Zorgverzekeringen. Hiervoor zijn spelregels opgesteld in de regeling 'zorg aan onverzekerbare vreemdelingen'. Globaal komt die regeling er op neer dat medisch noodzakelijke kosten die anders onder het basispakket zouden vallen geheel of nagenoeg geheel vergoed worden.
 • Realiseren van voldoende draagvlak
  De hiervoor genoemde activiteiten zijn alleen mogelijk als daarvoor voldoende draagvlak is binnen de samenleving. Het restrictieve vreemdelingenbeleid en het hiermee verband houdende negatieve maatschappelijke klimaat maken dat hulp aan afgewezen asielzoekers niet op ieders instemming kan rekenen. Toch zijn er vrijwilligers nodig die zich willen inzetten voor de doelgroep, is er behoefte aan een verbetering van de fondsenwervingsactiviteiten en draagt het meetbaar maken van het maatschappelijk effect en rendement bij aan een positieve beeldvorming. Tot slot is er behoefte aan publieksacties om de problemen van mensen zonder verblijfstitel over het voetlicht te brengen.

> Lees hier het volledige deelplan Vangnet Uitgeprocedeerde Asielzoekers

Samenwerkende partijen

Vluchtelingen Onder Dak, contactpersoon: Harm Jan Roseboom

 

Foto van Mitchel Lensink op Unsplash