Happy diverse people together in the park

Vangnet uitgeprocedeerde asielzoekers

Juridische en sociaal-maatschappelijke begeleiding

Om te voorkomen dat het bieden van noodhulp dweilen met de kraan open wordt, zal er ook gewerkt moeten worden aan een reëel en haalbaar toekomstperspectief voor betrokkenen. Daarbij gaat het in de eerste plaats om een juridisch perspectief. Dat kan zijn het alsnog verkrijgen van een verblijfstitel in Nederland of een ander land, door migratie of terugkeer naar het land van herkomst. De praktijk leert dat dit vaak lange en tijdrovende procedures zijn. In de tussentijd bestaat behoefte aan een zinvolle dagbesteding, begeleiding bij medische en maatschappelijke problemen en het leren van de Nederlandse taal.

Leefgeld

We verstrekken tweewekelijks leefgeld en financiële ondersteuning bij reiskosten in het kader van de procedure (bezoek IND, advocaat, rechtbank, ambassade, etc.), legeskosten en eigen bijdragen juridische hulpverlening, niet vergoede medische kosten (eigen bijdragen bij medische noodzakelijke hulp) en opleidingskosten (boeken, lesgeld, etc.).

Huisvesting

Huisvesting wordt geboden in door Stichting Vluchteling Onder Dak gehuurde of in bruikleen verkregen woonruimtes. Stichting Vluchteling Onder Dak betaalt de kosten die bestaan uit o.a. huur, gebruiksvergoedingen, het gebruik van gas, water en licht en een internetaansluiting. Gezien de kosten kan er slechts aan een beperkte groep onderdak worden geboden. Daarbij gaan gezinnen met kinderen voor alleenstaanden. Huisvesting aan alleenstaanden wordt in principe alleen geboden indien er sprake is van een medische of sociaal-maatschappelijke indicatie. In noodgevallen wordt gebruik gemaakt van de tijdelijke opvangcapaciteit in het stoelenproject in Arnhem.

Buddyzorg

Om cliënten uit hun isolement te halen is gekozen voor een gerichte inzet van buddy”s die aan de hand van een methodische aanpak de sociale integratie en maatschappelijke participatie bevorderen. Daarmee wordt de buddyzorg minder vrijblijvend en meer gericht op het behalen van vooraf afgesproken doelen en resultaten. Onderdeel van het opbouwen van een eigen netwerk vormt deelname aan bestaande activiteiten en initiatieven gericht op ontmoeting en mogelijkheden om zich als vrijwilliger in te zetten.

Informatie en adviespunt

Voor burgers, ambtenaren en professionele hulp- en zorgverleners vervult Vluchteling Onder Dak het informatie- en adviespunt rondom alle vragen die te maken hebben met verblijfsrecht. In 2013 heeft Vluchteling Onder Dak in samenwerking met Vluchtelingenwerk en de Raad van Kerken het Paspoort van Wageningen uitgegeven. In dit boekwerk zijn de basisrechten voor ongedocumenteerden beschreven en is aangegeven voor welke vragen ze bij welke Wageningse organisaties terecht kunnen.

Hulp bij gezondheidsproblemen

Afgewezen asielzoekers hebben recht op medisch noodzakelijke hulp. Zij kunnen zich echter niet verzekeren voor ziektekosten. Dit betekent dat de betreffende hulp- en zorgverleners hun kosten ÔÇôvoor zover zij niet inbaar zijn – kunnen declareren bij het College voor Zorgverzekeringen. Hiervoor zijn spelregels opgesteld in de regeling “zorg aan onverzekerbare vreemdelingen”. Globaal komt die regeling er op neer dat medisch noodzakelijke kosten die anders onder het basispakket zouden vallen geheel of nagenoeg geheel vergoed worden

Realiseren van voldoende draagvlak

De hiervoor genoemde activiteiten zijn alleen mogelijk als daarvoor voldoende draagvlak is binnen de samenleving. Het restrictieve vreemdelingenbeleid en het hiermee verband houdende negatieve maatschappelijke klimaat maakt dat hulp aan afgewezen asielzoekers niet op ieders instemming kan rekenen. Toch zijn er vrijwilligers nodig die zich willen inzetten voor de doelgroep, is er behoefte aan een verbetering van de fondsenwervingsactiviteiten en draagt het meetbaar maken van het maatschappelijk effect en rendement bij aan een positieve beeldvorming. Tot slot is er behoefte aan publieksacties om de problemen van mensen zonder verblijfstitel over het voetlicht te brengen

Organisatie: Vluchtelingen Onder Dak, Contactpersoon: Harm Jan Roseboom

Lees hier het volledige deelplan Vangnet Uitgeprocedeerde Asielzoekers

Ook interessant!

_MG_5523 A4-kl

Samen ouder en goed leven met dementie

Door samen de uitvoering van dit programma op te pakken bundelen we de expertise op het terrein van sociaal werk, ouderenwerk, psychologische begeleiding (zie deelplan preventieve ondersteuning), mantelzorg ondersteuning, omgaan met mensen met dementie en hun naasten en het organiseren van praktische ondersteuning in het normale dagelijkse bestaan. We zetten in op actieve kennisdeling als…

buurtgezinnen en kind aan huis

Jeugd en gezin

De samenwerking in dit deelplan is gericht op de leefwerelden en systemen waarin kinderen/jongeren zich bevinden (kinderopvang, school, gezin). We bieden een samenhangend aanbod van activiteiten om een antwoord te bieden op de vragen en thema”s van inwoners, om zo preventief mogelijk te werken. Om erger te voorkomen. Maatwerk dus! Uitgangspunt in onze activiteiten is…

micheile-henderson-ZVprbBmT8QA-unsplash

Voorkomen van schulden en armoede

De samenwerkende partners bieden directe hulp aan kwetsbare inwoners met vragen over of problemen met financiën en toepassing van wetten en regels. Of het nou om kleine of grote problemen gaat. Van mensen zonder enige schuld die de eindjes nog net aan elkaar weten te knopen tot mensen met een hoge schuldenlast. Financiële en administratieve…