micheile-henderson-ZVprbBmT8QA-unsplash

Voorkomen van schulden en armoede

De samenwerkende partners bieden directe hulp aan kwetsbare inwoners met vragen over of problemen met financiën en toepassing van wetten en regels. Of het nou om kleine of grote problemen gaat. Van mensen zonder enige schuld die de eindjes nog net aan elkaar weten te knopen tot mensen met een hoge schuldenlast. Financiële en administratieve problemen komen in alle lagen van de bevolking voor. Het is een misverstand te denken dat het uitsluitend om “de lagere inkomens of laag opgeleide burgers” gaat.

Welk probleem lossen we voor hen op?

In het algemeen overziet de hulpvrager niet meer de feitelijke situatie waarin hij zich bevindt. Hierdoor ziet hij ook niet welke oplossing mogelijk is en hoe die bereikt kan worden. Inwoners die daartoe zelf niet (meer) in staat zijn, worden geholpen het overzicht terug te krijgen en oplossingen te zoeken. Door een gezamenlijke analyse van de inkomsten en uitgaven kan mogelijk voorzien worden in aanvullende inkomsten (toeslagen, kwijtschelding etc.) en aanleren van vaardigheden zowel administratief, financieel en gedragsveranderingen. Daarbij wordt ook hulp uit de omgeving van de hulpvrager gemobiliseerd. Daarmee neemt hun kwetsbaarheid af en zelfredzaamheid toe.

Sociaal Raadslieden

Vraag- en oplossingsgericht handelen. Na inventarisatie en analyse voeren ze een plan van aanpak uit, vaak in samenwerking met derden, afgestemd op de mogelijkheden van de klant. Ze verstrekken informatie en bieden advies en concrete hulp op sociaal-juridisch en financieel terrein.

Organisatie: Solidez, Contactpersoon: Peter Daems

Langdurige thuisadministratie

Door middel van periodieke huisbezoeken maken vrijwilligers samen met de cliënten de administratie op orde en onderhouden zij deze voor mensen die dit zelf niet kunnen of leren. Ze helpen bij het invullen van formulieren en gaan met cliënten mee naar instanties wanneer dit nodig is.

Organisatie: Solidez, Contactpersoon: Lotte van de Peppel

Kortdudende thuisadministratie

Er wordt in een zo kort mogelijke periode geprobeerd cliënten te leren hoe zij zelfstandig hun administratie kunnen voeren. Ze worden geholpen bij het op orde brengen en houden van de thuisadministratie en ondersteund bij een aanvraag richting schuldhulpverlening.

Organisatie: Humanitas

Schuldhulpmaatjes

Gemotiveerde inwoners die in de schuldhulpverlening zitten of dreigen te komen worden geholpen met administreren, budgetteren, en krijgen begeleiding bij noodzakelijke gedragsverandering, zo nodig met hulp van het netwerk van hulpvrager. De coördinator koppelt een vrijwilliger aan de hulpvrager. Samen stellen ze een plan van aanpak op. De regie blijft bij de hulpvrager. Thuis- hulp totdat hulpvrager en begeleider vinden dat het afgesproken resultaat is bereikt.

Organisatie: Isofa, Contactpersoon: Leontine van Eck

Maatschappelijk werk

Inwoners van Wageningen met vragen op financieel gebied worden begeleidnaar formele/informele zorg. Specifieke aandacht is er voor inwoners met meervoudige problemen en inwoners die zelf geen hulp zoeken. We bieden casemanagement en kortdurende psychosociale begeleiding gericht op empowerment. Daarnaast zorgen wevoor een steunend netwerk en het aanleren van vaardigheden.

Organisatie: Solidez, Contactpersoon: Monique van de Wakker

Voedselbank en kledingbank

In Wageningen leven mensen onder/rond de armoedegrens. Er is ondersteuning nodig bij de primaire levensbehoeften zoals voedsel en kleding. Daarmee verminderen we de dagelijkse zorgen, dragen bij aan welzijn (voeding), zelfrespect (verzorgde kleding), plezier en ontwikkeling (speelgoed en boeken). Hierdoor neemt het isolement van mensen en kinderen af. Zij kunnen sociaal meedoen ook bij verjaardagen en feestdagen. De organisaties werken uitsluitend met vrijwilligers en met gratis verkregen materiaal (waarmee we verspilling tegen gaan en ook een bijdrage aan het milieu leveren). Samenwerking met hulpverleners is nodig om de structurele problemen van de mensen op te lossen, wij verlenen “noodhulp”. Heel belangrijk is het om mensen met financiële problemen (bijv. betalingsachterstanden bij de huur) zo vroeg mogelijk te melden en mensen te verwijzen wanneer de problemen nog klein zijn.

Organisatie: Voedselbank, contactpersoon: Anneke Sijbrand; Kledingbank contact: info@kledingbank.nl

Lees hier het volledige deelplan van Voorkomen van armoede en schulden.

Ook interessant!

_MG_5523 A4-kl

Samen ouder en goed leven met dementie

Door samen de uitvoering van dit programma op te pakken bundelen we de expertise op het terrein van sociaal werk, ouderenwerk, psychologische begeleiding (zie deelplan preventieve ondersteuning), mantelzorg ondersteuning, omgaan met mensen met dementie en hun naasten en het organiseren van praktische ondersteuning in het normale dagelijkse bestaan. We zetten in op actieve kennisdeling als…

buurtgezinnen en kind aan huis

Jeugd en gezin

De samenwerking in dit deelplan is gericht op de leefwerelden en systemen waarin kinderen/jongeren zich bevinden (kinderopvang, school, gezin). We bieden een samenhangend aanbod van activiteiten om een antwoord te bieden op de vragen en thema”s van inwoners, om zo preventief mogelijk te werken. Om erger te voorkomen. Maatwerk dus! Uitgangspunt in onze activiteiten is…

oudere vrouw rapportage odensehuis

Mantelzorg en informele hulp

Solidez Mantelzorg Wageningen & Vrijwilligers Centrum Wageningen werken samen met verschillende informele, formele organisaties en het Startpunt om de zorg & ondersteuning te voorzien in een kwalitatief goed integraal aanbod. Inspelen op de vraag van de inwoner wordt door samenwerking vereenvoudigd en geprofessionaliseerd. Belangrijke samenwerkingspartners zijn organisaties in Wageningen die informele en formele hulp bieden…