Vraaggerichte hulp en ondersteuning

In de huidige maatschappij staan zelf- en samenredzaamheid van mensen centraal. Dit is niet voor iedereen in alle situaties haalbaar. Er zijn grote verschillen in sociale- en economische positie, mogelijkheden en vaardigheden en netwerk. Daarnaast kan iedereen te maken krijgen met de plotselinge uitdagingen van het leven. Te zeer rekenen op het eigen oplossend vermogen kan averechts werken en leiden tot een stapeling van problemen. Het is dus zaak om problemen tijdig te signaleren en op een laagdrempelige manier hulp te bieden.

Mantelzorg en informele hulp

In de samenleving wordt er steeds meer een beroep gedaan op de informele (mantel)zorg en het sociale netwerk van inwoners. Familie, buren, vrienden en vrijwilligers kijken waar zij zorg en ondersteuning kunnen bieden aan hun naasten. De formele zorg sluit hierop aan en gaat steeds meer met de informele zorg samenwerken. In Wageningen gebeurt dat onder meer via het Startpunt. Mantelzorg Wageningen en Vrijwilligers Centrum Wageningen werken steeds meer samen om de expertise van mantelzorg en informele zorg te delen en te bundelen in het informele punt .

Daarnaast brengen wij deze expertise in het Startpunt in de rol van Expert Informeel  voor een betere integratie tussen de formele en informele hulpverlening. In het informele punt en het Startpunt werken we samen met vele informele en formele(professionele) partners in Wageningen om maatwerk te bieden ten aanzien van de vraag van de inwoner.

Lees meer….

Preventieve basis- en specialistische ondersteuning

We willen mensen die zich gesteld zien voor problemen in een zo vroeg mogelijk stadium de hand kunnen reiken waarmee we hopen te voorkomen dat problemen verergeren of stapelen.  In plaats van ons eenzijdig te richten op het bestrijden en oplossen van problemen richten we ons ook op het vergroten van de veerkracht en het zelfoplossend vermogen van mensen waardoor ze beter opgewassen raken tegen de tegenslagen in het leven.

Lees meer…

Samen ouder en goed leven met dementie

Wageningen kent een grote groep ouderen, van wie  een deel zich in een kwetsbare situatie bevindt. Ouderen wonen steeds langer thuis. Een toenemende afhankelijkheid en sociaal isolement zijn voor een groeiende groep van ouderen een dagelijkse realiteit. Toch geldt ook voor deze groep dat je ondanks ziekte, beperking of tegenslag in het leven, zelf veel kan doen om de kwaliteit van leven een positieve draai te geven. Een steuntje in de rug kan helpen  om  zo goed en zelfstandig mogelijk verder te kunnen gaan. Dat is waar het in het programma Samen Ouder om gaat. Kansen creëren om mensen een zo optimaal mogelijk leefplezier te laten ervaren en veerkracht te behouden of versterken ongeacht hun ziekte, beperkingen of leeftijd!

Samen Ouder werkt vanuit een integrale op positieve gezondheid gerichte benadering waarbij vroegtijdige signalering, opbouw van ouderen netwerken, buurtnetwerken en het organiseren van passende hulp en ondersteuning op maat voor zowel groepen als individuen belangrijke onderdelen vormen.

Lees meer…

Jeugd in gezin

Jeugd in Gezin richt zich op een samenhangend pakket voorzieningen in Wageningen gericht op preventie. Lichte jeugdhulp en ondersteuning om erger, zwaarder, langer en duurder te voorkomen is het centrale motto. Maar ook om sneller weer “af te schalen" na een interventie. Het kind staat centraal staat binnen de activiteiten, maar het gezin wordt er ALTIJD bij betrokken. Er wordt gedacht vanuit het systeem waarin het kind functioneert. Dus ook ouderondersteuning, gericht op het belang van het kind, hoort hierin thuis. De activiteiten zijn gericht op eigen inzicht en het ontwikkelen van vaardigheden om erger te voorkomen. Daarnaast zoeken we naar samenhang en overzicht voor alle betrokkenen.

Leest meer…

Voorkomen van schulden en armoede

Armoede en schulden zijn taaie vraagstukken met diepe worteling in de samenleving. De ernst en problematiek blijven toenemen. “Eigen schuld, dikke bult’’ was te lang het uitgangspunt. Inmiddels wordt de blik ook weer gericht op de sociale en maatschappelijke context. Er is meer aandacht voor de complexe wet- en regelgeving nodig waarmee armen extra veel te maken hebben. Een deel van de mensen heeft structureel een te laag inkomen. Het blijft dus zaak om steeds te blijven onderzoeken of er wel van alle regelingen gebruik gemaakt wordt en om boetes, straffen of bijkomende kosten minder op te leggen. Er zijn veel meer niet-kunners dan niet-willers’’(uit: Armoede en schulden Nederland uit, Movisie, 2016).

Lees meer…

Taal en taalontwikkeling

Een goede beheersing van de Nederlandse taal is een basisvaardigheid ten bate van zelfredzaamheid, sociaal-emotionele ontwikkeling, communicatie, het maken van bewuste keuzes en het ontwikkelen en benutten van kansen en mogelijkheden. Er is een relatie te leggen van  taalvaardigheid naar gezondheid, het omgaan met geld en sociale-, culturele-, maatschappelijke participatie.

Aan taalontwikkeling kan niet vroeg genoeg worden gewerkt en ouders spelen hierin een cruciale rol. Kinderen die opgroeien in een arme taalomgeving, lopen risico op achterstand in de taalontwikkeling. Acties om ouders te stimuleren en begeleiden zijn op zijn plek. Het landelijk toenemend aantal laagtaalvaardigen (zowel mondeling als schriftelijk) rechtvaardigt de stelling dat dit ook in Wageningen aandacht vraagt. Kinderen met een goede taalontwikkeling scoren beter in het onderwijs. Het komt ten goede aan hun sociaal-emotionele ontwikkeling  en biedt hen meer mogelijkheden om te leren en later succesvol te functioneren.

Lees meer…

Vangnet uitgeprocedeerde asielzoekers

In 2009 heeft de gemeenteraad van Wageningen uitgesproken dat het onwenselijk is dat afgewezen asielzoekers op straat verblijven en besloten om jaarlijks een subsidiebedrag beschikbaar te stellen voor de opvang en begeleiding van deze doelgroep. Daarbij heeft de gemeenteraad criteria geformuleerd aan de hand waarvan bepaald kan worden of mensen wel of niet tot de doelgroep behoren. In ieder geval dient er een band te zijn met Wageningen om een aanzuigende werking te voorkomen. De beoordeling of asielzoekers voldoen aan de criteria is belegd bij een onafhankelijke toetsingscommissie. Deze toetsingscommissie vervult een vergelijkbare rol voor de noodopvang van de gemeente Arnhem.

Lees meer…