Foto: Roy Beusker

Vraaggerichte hulp en ondersteuning

In de huidige maatschappij staan zelf- en samenredzaamheid van mensen centraal. Dit is niet voor iedereen in alle situaties haalbaar. Er zijn grote verschillen in sociale- en economische positie, mogelijkheden en vaardigheden en netwerk. Daarnaast kan iedereen te maken krijgen met de plotselinge uitdagingen van het leven. Te zeer rekenen op het eigen oplossend vermogen kan averechts werken en leiden tot een stapeling van problemen. Het is dus zaak om problemen tijdig te signaleren en op een laagdrempelige manier hulp te bieden.

Lees hieronder meer over de 7 deelplannen van Vraaggerichte hulp en ondersteuning: Mantelzorg en informele hulp, Preventieve basis- en specialistische ondersteuning, Samen ouder en goed leven met dementie, Jeugd in gezin, Voorkomen van schulden en armoede, Taal en taalontwikkeling, Vangnet uitgeprocedeerde asielzoekers

Vangnet uitgeprocedeerde asielzoekers

Juridische en sociaal-maatschappelijke begeleiding Om te voorkomen dat het bieden van noodhulp dweilen met de kraan open wordt, zal er ook gewerkt moeten worden aan een reëel en haalbaar toekomstperspectief voor betrokkenen. Daarbij gaat het in de eerste plaats om een juridisch perspectief. Dat kan zijn het alsnog verkrijgen van een verblijfstitel in Nederland of een ander land, door migratie of terugkeer naar het land van herkomst. De praktijk leert dat dit vaak lange en tijdrovende procedures zijn. In de tussentijd bestaat behoefte aan een zinvolle dagbesteding, begeleiding bij medische en maatschappelijke problemen en het leren van de Nederlandse taal....

Taal en taalontwikkeling

1 Op de 9 Nederlanders tussen 16 en 65 jaar (twee derde autochtoon, een derde allochtoon) is laaggeletterd en heeft bovendien zeer lage rekenvaardigheden en digitale vaardigheden. De groep van 45 jaar en ouder vormt het grootste gedeelte. Dit belemmert mensen in hun dagelijks functioneren. Denk bijv. aan kansen op de arbeidsmarkt, gezondheid, het volgen van onderwijs, opvoeding, maatschappelijke zelfredzaamheid, niet kunnen communiceren met een digitaliserende overheid. Voorlees express Stimulering van de taalontwikkeling in de thuissituatie door introductie van een voorleesritueel in gezinnen met kinderen van 2 tot 8 jaar waar sprake is van (risico op) een taalachterstand. Vrijwillige voorlezers...

Voorkomen van schulden en armoede

De samenwerkende partners bieden directe hulp aan kwetsbare inwoners met vragen over of problemen met financiën en toepassing van wetten en regels. Of het nou om kleine of grote problemen gaat. Van mensen zonder enige schuld die de eindjes nog net aan elkaar weten te knopen tot mensen met een hoge schuldenlast. Financiële en administratieve problemen komen in alle lagen van de bevolking voor. Het is een misverstand te denken dat het uitsluitend om "de lagere inkomens of laag opgeleide burgers" gaat. Welk probleem lossen we voor hen op? In het algemeen overziet de hulpvrager niet meer de feitelijke situatie...

Jeugd en gezin

De samenwerking in dit deelplan is gericht op de leefwerelden en systemen waarin kinderen/jongeren zich bevinden (kinderopvang, school, gezin). We bieden een samenhangend aanbod van activiteiten om een antwoord te bieden op de vragen en thema"s van inwoners, om zo preventief mogelijk te werken. Om erger te voorkomen. Maatwerk dus! Uitgangspunt in onze activiteiten is dat we het gezin als geheel meenemen in onze ondersteuning. Het gezin is het systeem, kinderen/jongeren en ouders zijn een onderdeel van dit systeem. Gerichte ondersteuning wordt benaderd vanuit dit uitgangspunt en iedereen doet dan ook mee en wordt betrokken. Een tweede uitgangspunt is dat...

Samen ouder en goed leven met dementie

Door samen de uitvoering van dit programma op te pakken bundelen we de expertise op het terrein van sociaal werk, ouderenwerk, psychologische begeleiding (zie deelplan preventieve ondersteuning), mantelzorg ondersteuning, omgaan met mensen met dementie en hun naasten en het organiseren van praktische ondersteuning in het normale dagelijkse bestaan. We zetten in op actieve kennisdeling als het gaat om het trainen en begeleiden van vrijwilligers, het combineren van informele en formele zorg, op vraag en gesignaleerde behoefte, etc. Door deze samenwerking is een professionaliseringsslag mogelijk die verder reikt dan een enkele organisatie en ten goede komt aan zeer veel inwoners van...

Mantelzorg en informele hulp

Solidez Mantelzorg Wageningen & Vrijwilligers Centrum Wageningen werken samen met verschillende informele, formele organisaties en het Startpunt om de zorg & ondersteuning te voorzien in een kwalitatief goed integraal aanbod. Inspelen op de vraag van de inwoner wordt door samenwerking vereenvoudigd en geprofessionaliseerd. Belangrijke samenwerkingspartners zijn organisaties in Wageningen die informele en formele hulp bieden aan de alle inwoners van Wageningen: Stichting Present, Helpende Hand, Humanitas, Odensehuis, Indigo preventie. Mantelzorg expertisecentrum Mantelzorg Wageningen en Vrijwilligers Centrum en anderen in het samenwerkingsverband leren van elkaar door met regelmaat casussen uit de praktijk te bespreken en kennis uit te wisselen. Het Vrijwilligers...

Preventieve basis- en specialistische ondersteuning

We werken laagdrempelig, preventief en we zijn gericht op versterken van eigen oplossend vermogen en op versterken van eigen netwerk door aansluiting te zoeken bij activiteiten in de leefomgeving. We voorkomen problemen door preventief aanwezig te zijn in het Startpunt en buurtpunten en voorkomen dat problemen erger worden door inzet van de laagdrempelige voorzieningen. We werken in vertrouwen samen met de partners binnen Samen Wageningen en andere belangrijke partijen zoals de huisartsen, praktijkondersteuners, cliëntondersteuners, politie en Woningstichting. We zijn blijvend in ontwikkeling en werken vraaggericht aan vernieuwing van onze inzet. Ook in de uiterst complexe en acute problematiek zoeken we...